30 ليتر بر ثانيه به منابع تأمين آب شهرکها و نواحی صنعتي مازندران افزوده خواهد شد

۱۱آذر
30 ليتر بر ثانيه به منابع تأمين آب شهرکها و نواحی صنعتي مازندران افزوده خواهد شد
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي استان :

30 ليتر بر ثانيه به منابع تأمين آب شهرکها و نواحی صنعتي مازندران افزوده خواهد شد

مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي مازندران گفت: با اقدامات انجام شده در جهت تأمين آب واحدهاي توليدي، در سال جاري 30 ليتر بر ثانيه به ظرفيت تأمين آب شهرکها و نواحی صنعتي مازندران افزوده خواهد شد.