مناظره

۲۶خرداد
انقلابیگری به شعار نیست
یادداشت وارده؛

انقلابیگری به شعار نیست

متن کامل یادداشت بهزاد حقانی که یک نسخه آن برای گروه رسانه ای تیرنگ جهت انتشار ارسال شده است از نظرتان می گذرد.