اتاق اصناف در کار ما مداخله می کند / استاندار به ماجرا ورود نماید ۲۱ دی ۱۴۰۰
معاون گردشگری استان مازندران در گفت و گو با تیرنگ؛

اتاق اصناف در کار ما مداخله می کند / استاندار به ماجرا ورود نماید

متاسفانه ما علیرغم تاکیدات و نامه نگاری ها، تاکنون نتیجه نگرفتیم و اتاق اصناف همچنان در امور گردشگری مداخله می کند در حالیکه این موضوعی تخصصی است و آن ها تخصص های لازم را در حوزه گردشگری ندارند. از آقای استاندار می خواهیم شخصا به قضیه ورود کند