فعالیت های خیرخواهانه و مردمی حسن یزدانی؛

۳۰آبان
پهلوان زنده را عشق است/ قدر آیینه بدانیم چو هست
نگاه تیرنگ به فعالیت های خیرخواهانه و مردمی حسن یزدانی؛

پهلوان زنده را عشق است/ قدر آیینه بدانیم چو هست

این نوشتار در حقیقت هشداری بر این موضوع است که قدر افراد، قهرمانان و نخبگان مان را وقتی زنده هستند و حضور دارند، بدانیم. موضوعی که متاسفانه در کشورمان کمتر رخ می دهد و بیشتر به تجلیل و احترام از رفتگان کشش داریم تا زندگان!