شیطنت در مدارس استان ۰۴ خرد ۱۴۰۲
تیرنگ از دریافت وجه هنگام ثبت نام گزارش می‌دهد؛

شیطنت در مدارس استان

ماجرای تکراری دریافت پول برای ثبت‌نام‌ در برخی مدارس استان تمامی ندارد؛ مخاطبان گروه رسانه‌ای تیرنگ از تقاضای میلیونی برخی مدارس به عنوان شرط ثبت نام خبر می‌دهند.