شیب تند سالمندی در مازندران/ زوج هایی که در آرزوی فرزند هستند ۰۴ بهم ۱۴۰۱
آسیب شناسی مسئله کاهش روند رشد جمعیت و فرزندآوری-۱

شیب تند سالمندی در مازندران/ زوج هایی که در آرزوی فرزند هستند

شیب تند سالمندی، افزایش نرخ پیری و کاهش موالید مازندران را در آستانه بحرانی بزرگ قرار داده، این درحالی است که زوج های نابارور زیادی در استان شناسایی شده اند که در آرزوی فرزند هستند.