دیدار صمیمی کارکنان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران با خانم ولیپور

۰۲تیر
دیدار صمیمی کارکنان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران با خانم ولیپور
بعد از استمرار خدمت مدیرکل انجام شد؛

دیدار صمیمی کارکنان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران با خانم ولیپور

کارکنان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی به بهانه تبریک استمرار خدمت مدیرکل و اعلان همراهی و همبستگی با مدیرکل برای پیشبرد برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی کشور با وی دیدار کردند.