جواد بخشی

۲۴اردیبهشت
سرپرست جدید اداره کل بازرسی بانک ملی معرفی شد

سرپرست جدید اداره کل بازرسی بانک ملی معرفی شد

با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل و دیگر مدیران ارشد بانک ملی ایران مراسم معارفه جواد بخشی به عنوان سرپرست جدید اداره کل بازرسی بانک برگزار شد.