ثبت نام قریب به 11هزار ویکصدوچهار نفر در پروژه های خود مالک استان

۰۲تیر
 ثبت نام قریب به 11هزار ویکصدوچهار نفر در پروژه های خود مالک استان

 ثبت نام قریب به 11هزار ویکصدوچهار نفر در پروژه های خود مالک استان

دکترسید محمد نظری از ثبت نام 11104نفر در پروژه های خود مالک استان مازندران در سامانه طرح های حمایتی نهضت ملی مسکن خبر داد.