بنادر خزر گرفتار گِل ولای و رسوب/ دریا متهم است ۰۱ آذر ۱۴۰۱

بنادر خزر گرفتار گِل ولای و رسوب/ دریا متهم است

کاهش تراز آب دریای خزر حجم گل ولای انباشته شده در حوضچه و کانال دسترسی به بنادر را بیشتر می‌کند و نگرانی از به گل نشستن بنادر را شدت بخشیده است.