بررسی وضعیت زندانیان تعطیل بردارنیست/ بازدیدرئیس کل دادگستری و یکصد قاضی اززندان مرکزی ساری

۰۱مهر
بررسی وضعیت زندانیان تعطیل بردارنیست/ بازدیدرئیس کل دادگستری و یکصد قاضی اززندان مرکزی ساری

بررسی وضعیت زندانیان تعطیل بردارنیست/ بازدیدرئیس کل دادگستری و یکصد قاضی اززندان مرکزی ساری

رئیس کل دادگستری مازندران باهمراهی معاونین ویکصد قاضی اززندان مرکزی ساری بازدید کردند.