باحشمت

۱۰مهر
جامه ای که برای باحشمت گشاد است!
نقد تیرنگ/ رئیس هیات تنیس می خواهد رئیس هیات والیبال شود؛

جامه ای که برای باحشمت گشاد است!

انصافا شما درطول 4 سالی که ریاست هیات تنیس روی میز استان را بر عهده داشتید، از لحاظ توسعه این ورزش و تجهییز امکانات چه گلی بر سر این هیات زده اید که حالا قصد حضور در هیات مهمی چون والیبال  کرده اید؟