ارتقای ایمنی در محور کندوان با اجرای عملیات رها سازی سنگ های معلق

۰۲تیر
ارتقای ایمنی در محور کندوان با اجرای عملیات رها سازی سنگ های معلق
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران خبر داد:

ارتقای ایمنی در محور کندوان با اجرای عملیات رها سازی سنگ های معلق

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران اظهارداشت :با اجرای عملیات رها سازی سنگ های معلق و ترانشه‌های باز ریزشی، ایمنی در محور کندوان ارتقا یافت.