10 ليتر بر ثانيه به منابع تأمين آب شهرکها و نواحی صنعتي مازندران افزوده خواهد شد
10 ليتر بر ثانيه به منابع تأمين آب شهرکها و نواحی صنعتي مازندران افزوده خواهد شد
مديرعامل شركت شهرکهای صنعتي مازندران گفت: با حفر چاه نيمه عميق بمنظور تأمين آب واحدهاي توليدي آب بر در شهرك صنعتي لاريجان در سال جاري، 10 ليتر بر ثانيه به ظرفيت تأمين آب شهرکها و نواحی صنعتي مازندران افزوده خواهد شد.

تیرنگ نیوز: مديرعامل شركت شهرکهای صنعتي مازندران گفت: با حفر چاه نيمه عميق بمنظور تأمين آب واحدهاي توليدي آب بر در شهرك صنعتي لاريجان در سال جاري، 10 ليتر بر ثانيه به ظرفيت تأمين آب شهرکها و نواحی صنعتي مازندران افزوده خواهد شد.

به گزارش  روابط عمومي شركت شهرکهای صنعتي مازندران، ياسر اميني با اشاره به برنامه های ابلاغي سازمان صنايع كوچك و شهرکهای صنعتي ايران اظهار داشت: در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري مبني بر حمايت از صنايع كوچك و متوسط و بر اساس برنامه عملياتي و شاخصهای ارزيابي عملكرد، با تلاش و پیگیریهای بعمل ‌آمده، با حفر چاه نيمه عميق در شهرك صنعتي لاريجان، در سال جاري 10 ليتر بر ثانيه به ظرفيت آب شهرکها و نواحي صنعتي استان اضافه مي گردد.

مديرعامل شركت شهرکهای صنعتي مازندران تأكيد كرد: براي اجراي اين پروژه عمراني در شهرك صنعتي لاريجان مبلغ 6 ميليارد ريال هزينه خواهد شد.

وي بيان داشت: با توجه به استقرار صنايع آب بر در شهرك صنعتي لاريجان و معضل تأمين آب در سالهاي گذشته، عمليات حفر چاه نيمه عميق به روش دستي در زمينهاي سخت همراه با گالري شعاعي، به عمق 40 متر بزودي در اين شهرك صنعتي آغاز مي گردد.

اميني خاطرنشان كرد: در حال حاضر ظرفيت تأمين آب شهركها و نواحي صنعتي مازندران 839 ليتر بر ثانيه است كه با حفر و بهره برداري چاه نيمه عميق شهرك صنعتي لاريجان 10 ليتر بر ثانيه به اين ظرفيت افزوده مي شود.

  • منبع خبر : روابط عمومی