کشف وضبط 36 قبضه سلاح شکاری درمازندران
کشف وضبط 36 قبضه سلاح شکاری درمازندران
ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان طی یک هفته اخیر حین گشت وکنترل درشهرهای نور،محمودآباد،آمل،بابل،ساری،کیاسر،میاندوردوبهشهرازشکارچیان غیرمجاز 36 قبضه سلاح شکاری ،لاشه20 قطعه پرنده(قرقاول،آبچیلک و..) و یک سرتشی کشف وضبط کردند.

تیرنگ نیوز: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان طی یک هفته اخیر حین گشت وکنترل درشهرهای نور،محمودآباد،آمل،بابل،ساری،کیاسر،میاندوردوبهشهرازشکارچیان غیرمجاز 36 قبضه سلاح شکاری ،لاشه20 قطعه پرنده(قرقاول،آبچیلک و..) و یک سرتشی کشف وضبط کردند.

در نور ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل در منطقه رودبارک یک شکارچی غیرمجاز را به همراه 1 قبضه سلاح شکاری قاچاق و لاشه دوقطعه کبک دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان محمودآباد حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی ازشکارچیان غیرمجاز 5 قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.

در آمل ماموران یگان حفاظت محیط زیست طی چندروز گشت و کنترل درحوزه استحفاظی (منطقه دابودشت ،منطقه کوهستانی اندوار و مرتفع نقله سر) هفت  شکارچی غیرمجاز را به همراه 4 قبضه سلاح شکاری و لاشه12 قطعه پرنده دستگیر کردند.درادامه ماموریت ها 10 رشته دام هوایی راجمع آوری و 5 جایگاه استقرار شکارچیان تخریب کردند.

در بابل ماموران یگان حفاظت محیط زیست  باداشتن حکم قضایی منزل یک متخلف را بازرسی و لاشه یک سر تشی و3 قبضه سلاح شکاری کشف وضبط و ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل طی چندروز متوالی و حین سه ماموریت جداگانه درحوزه استحفاظی این شهرستان شکارچیان غیرمجاز به همراه 14  قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست ساری طی چندروز گشت وکنترل مداوم درحوزه استحفاظی از شکارچیان غیرمجاز لاشه دوطاقه قرقاول ،4 قبضه سلاح شکاری وتعدادی فشنگ کشف وضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت پارک ملی کیاسر حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی از دو شکارچی غیرمجاز  لاشه یک طاقه قرقاول نر و 1 قبضه سلاح کشف وضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست میاندورود (پناهگاه حیات وحش دشت ناز) حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی  یک شکارچی غیرمجاز به همراه 1 قبضه سلاح شکاری ، تعدادی فشنگ و لاشه 2 قطعه آبچیلک دستگیرکردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهر(هزارجریب) با همکاری نیروی انتظامی پاسگاه شهدای پیته نو ازسه شکارچی غیرمجاز 3 قبضه سلاح شکاری،تعدادی فشنگ ولاشه دو طاقه قرقاول کشف وضبط کردند.

متخلفان غیرمجاز باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند./روابط عمومی