وحدتی در این میانه ی میدانم آرزوست
وحدتی در این میانه ی میدانم آرزوست
 چندی پیش در مقاله ی دوفصلنامه علمی ـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی که با هدف تکلیف دانستن اصل وحدت نگارش شده بود  بر این نکته تاکید شد که  پیدایش اختلافات میان مسلمانان و تشکیل مذاهب )شــیعه و سنی)، دهها سال بعد از وفات پیامبر( ص) به وجود آمده و عوامل تاریخی موجب پیدایش آن شده است و منشأ دینی ندارد. هرچقدر از صدر اسلام دورمیشویم، دامنه اختلافات زیادتر و برعکس هرچقدر به صدر اسلام نزدیک‌تر میشــویم، میزان اختلافات کمتر میشود. این نتیجه گیری نشان می دهد همواره اختلافات و شائبه های درست و غلط بودن یک امر هرگاه از زمان پیدایش خود دور مانده و مشمول مرور زمان می گردد بروز و ظهور یافته و منشا آسیب ها وایجاد خطوط فکری انحرافی و یا پرسشگر می شود.

 تیرنگ نیوز: چندی پیش در مقاله ی دوفصلنامه علمی ـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی که با هدف تکلیف دانستن اصل وحدت نگارش شده بود  بر این نکته تاکید شد که  پیدایش اختلافات میان مسلمانان و تشکیل مذاهب )شــیعه و سنی)، دهها سال بعد از وفات پیامبر( ص) به وجود آمده و عوامل تاریخی موجب پیدایش آن شده است و منشأ دینی ندارد. هرچقدر از صدر اسلام دورمیشویم، دامنه اختلافات زیادتر و برعکس هرچقدر به صدر اسلام نزدیک‌تر میشــویم، میزان اختلافات کمتر میشود. این نتیجه گیری نشان می دهد همواره اختلافات و شائبه های درست و غلط بودن یک امر هرگاه از زمان پیدایش خود دور مانده و مشمول مرور زمان می گردد بروز و ظهور یافته و منشا آسیب ها وایجاد خطوط فکری انحرافی و یا پرسشگر می شود.

انقلاب اسلامی ایران به طور ذاتی محصول مکتبی ست که وحدت کلمه رمز موفقیت آن بوده و با ایجاد نقطه نظر مشترک توانست علی رغم سیاست های امپریالیستی و استثماری جهان غرب به دستاوردهای مهمی از جمله انقلاب فرهنگی دست یابد.

این سرمایه اجتماعی ارزشمند قطعا در طی این سالها از گزند تخریب و انحراف دور نمانده و با گذشت زمان نسبت به زمان پیدایش و میلاد خود، دچار خلل در برخی اهداف شده است اما هیچ گاه این انحراف به معنای رد اصل نظام و مفسده  بودن آن نیست. همانگونه که پیدایش مذاهب شیعه و سنی سال ها پس از صدر اسلام، به معنای تیرگی در اصل اسلام نبوده ونیست.

در این روزها که فضای امنیتی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند زدودن التهابات و بازگشت به آرامش است، توجه به این نکته، مهم و ضروری ست که اندیشه های متفاوت وبرداشت های مختلف از یک حکم شرعی دلیل موجهی بر خروج از گفتمان فرهنگی و تبری جویی از مکاتب اخلاقمداری نیست و بی شک احترام به حقوق شهروندان در کنار مطالبه گری با سیر مراحل قانونی نمادی از پایبندی و تعهد به شعارهای داده شده در اعتراضات خواهد بود!! ضرورتی که نه تنها به آن بی توجهی گردید بلکه با بی اثر دانستن آن و ایجاد فضای ناامن اجتماعی باعث به چالش کشاندن ارکان های سیاسی و اقتصادی کشور نیز شده است.

حفظ وحدت کلمه که در روزهای آغازین انقلاب و در طی ۸ سال ذفاع مقدس موجبات خروج از بحران های مختلف را سبب گردید، اینک با برخی سومدیریت ها، انحرافات سیاسی برخی رجال، درگیری های میان دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب ، به یک امر مغفول مانده در اتمسفر امنیتی کشور تبدیل شده که حفظ تمامیت ارضی و اقتدار نظام را نشانه رفته است.

وحــدت ملــی بــه معنــاي همــاهنگی و همبستگی میان اجزاي تشـکیل دهنده یک نظام  سیاسی و اجتماعی بوده و یکی از مؤلفـه های اقتدار و امنیـت ملـی اسـت . این مهم، اگر به ورطه فراموشی سپرده شود و از سوی هر دو سمت جریان مطالبه گر و مدافع توجه نگردد، این شرایط آشفته اجتماعی و امنیتی باعث اختلال در زندگی روزمره ی مردم خواهد شد.

بی شک در این میان، عده ای آشوب طلب با بهره گیری از اختلاف میان قشر نوجوان و جوان و نظام امنیتی کشور به دنبال بهره بردار ی و خلق فرصت در رسیدن به مقصود که همانا حذف کشوری مقتدر و اسلامی در جغرافیای جهان است ، می باشند.

احیای گفتمان میان دو جریان و اعتنا به وحدت کلمه که رمز پیروزیست، می تواند در این میانه ی میدان ناآرامی ها کشور را از آسیب های بیشتر دور نگاه دارد.