موارد تدبر در قرآن
موارد تدبر در قرآن
مطلب مهمی که باید توجه شود اینست که این کتاب بدون کم و کاستی و دخل و تصرف یا تحریف بدست بشر رسیده و همچنان باقی مانده و خواهد ماند

تیرنگ:
مطلب مهمی که باید توجه شود اینست که این کتاب بدون کم و کاستی و دخل و تصرف یا تحریف بدست بشر رسیده و همچنان باقی مانده و خواهد ماند،
متأسفانه عده ای به اصطلاح روشنفکر حتی مذهبی و گاهی هم عمامه بسر در حال ترویج این موضوع هستند که از آنجاییکه قرآن به پیامبر نازل شده بعد به بشر ابلاغ شده شخصیت ایشان در آیات تأثیر و نفوذ داشته است یا تحت تأثیر افکار و عقاید ایشان قرار گرفته لذا از این جهت نمی توان گفت قرآن به تمامی جهات از طرف خداست!!
ودر مواضع دیگری اظهار میکنند که احکام قرآن قبیله ای و در محدوده همان مکه و مدینه و اطراف آن بوده است و پاسخگوی جامعه امروز نیست و بر اساس احکام قرآن نمیشود دنیا را اداره کرد!
(بنا ندارم اشخاصی که چنین تفکری را دارند نام ببرم زیرامتأسفانه تعصبات حزبی مانع پذیرش حتی کلام خدا میشود لذا علاقمند میتوانند خود پیگیری نمایند)
اما در پاسخ برای رد این نظریه چند آیه را بیان می کنم:
۱- آیه ۱۵ و۱۶ سوره یونس: و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده میشود، کسانیکه ایمان به لقای ما و روز رستاخیز ندارند میگویند: قرآنی غیر از این بیاور، یا آنرا تبدیل کن!!!
بگو: من حق ندارم که از پیشِ خود آنرا تغییر دهم، فقط از چیزی که برمن وحی میشود پیروی میکنم، من اگر پرورگارم را نافرمانی کنم از مجازات روز بزرگ می ترسم ، بگو اگر خدا میخواست من این آیات را بر شما نمی خواندم و ( خداوند) از آن آگاهتان نمی کرد ،
۲- آیه ۲۷ سوره کهف: آنچه را از کتاب پرورگارت به تو وحی شد تلاوت کن و هیچ چیز سخنان اورا دگرگون نمی سازد و هرگز پناهگاهی غیراز او نمی یابی.
۳-آیه۵۴ سوره کهف: ودر این قرآن از هرگونه مَثَلی برای مردم بیان کرده ایم ولی انسان بیش از هر چیز مجادله میکند.
۴-آیه۳۰ سوره رعد تأکید به این دارد که آنچه به تو نازل شده به مردم بگو: تورا به میان امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهای دیگری آمدند و رفتند تا آنچه را به تو وحی کردیم بر آنان بخوانی.
در مورد جهانی و ابدی بودن احکام قرآن در جلسه قبل اشاره کردیم و اینجا به آیه بسنده میکنم، هرچند موضوعاتی که مطرح میکنیم محدود به این چند آیه نیست بلکه بعنوان نمونه برای روشنگری میاوریم.
آیه ۸۷ سوره صاد«« اِنْ هوَ الّا ذِکْرٌ لِلعالَمین»» همانا این قرآن برای عالمیان است،
« کسانیکه امروز مانند کفار و مشرکین بدنبال تکذیب آیات الهی به هر روش هستند بدانند در نزد خدا طبق نص آیات متعدد که قریب به اتفاق سوره ها آمده در خشم غضب الهی میسوزند»»
والسلام در پناه قرآن باشید
این مبحث ادامه دارد-