فردوسی، استاد بی همتای شعر و خرد فارسی
فردوسی، استاد بی همتای شعر و خرد فارسی
فردوسی، استاد بی همتای شعر و خرد فارسی و بزرگترین حماسه سرای جهان است که با  آفریدن اثر همیشه جاوید شاهنامه، نه تنها زبان، بلکه کل فرهنگ، تاریخ و همه اسناد اصالت اقوام ایرانی را جاودانگی بخشید.

 

محمد جویباری، مدیرمسئول:
۲۵ اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم فردوسی در ایران و روز پاسداشت زبان فارسی است و به این مناسبت لازم است تا اساتید و معلمان برای معرفی مفاخری مانند «حکیم ابوالقاسم فردوسی» تلاش کنند.
فردوسی، استاد بی همتای شعر و خرد فارسی و بزرگترین حماسه سرای جهان است که با  آفریدن اثر همیشه جاوید شاهنامه، نه تنها زبان، بلکه کل فرهنگ، تاریخ و همه اسناد اصالت اقوام ایرانی را جاودانگی بخشید.
او با اثر شکوهمند خود، نقش جوان مردی، اخلاق و ایمان را در بلندای زمان بر تاریخ نشاند و با حکمت و بینش گسترده، فرهنگ غنی ایران را تا فراسوی مرزهای خاکی به دل عاشقان فرهنگ و هنر نمایان ساخت.
بی تردید یکی از مهمترین ویژگی‌های فردوسی، زبانِ حماسی، دلنشین، غرور آفرین و نغز اوست، از این رو شاهنامه از آغاز تا امروز و حتی آینده‌های دور به یکی از نماد‌های تاریخ و فرهنگ فارسی زبانان بدل و شاهنامه خوانی بخشی از فرهنگ ایرانیان شده است.
ما ایرانیان از دو منظر وامدار حکیم ابوالقاسم فردوسی هستیم. یکی توجه به میهن و دوم توجه به زبان و ادبیات فارسی که بزرگ‌ترین پیام شاهنامه برای ایرانیان است.
در این باره لازم است سعی شود تا ضمن پاسداشت زبان فارسی از به کار بردن لغات بیگانه در مکاتبات و مکالمات خودداری کنیم و با استفاده از کلمات شیوای فارسی مانع تغییر ساختار در زبان زیبای فارسی شویم و عرصه را فراهم آوریم تا رسانه‌ها، نوجوانان و جوانان ما با درکی درست از میراث کهن خود، زبان فارسی را در گفتار و نوشتار خود بکار گیرند.