روابط عمومی قلب مرکزی ارتباطات
روابط عمومی قلب مرکزی ارتباطات
روابط عمومی قلب مرکزی ارتباطات یک سازمان است و این مرکزیت کمک می‌کند تا سازمان به خوبی معرفی، تحلیل و برآورد شود و از درون این ارتباط، ساختار به آرامش برسد.

 

محمد جویباری، مدیرمسئول:
امروزه جایگاه و نقش ارتباطات و روابط عمومی بر کسی پوشیده نیست چرا که روابط عمومی بخشی تشریفاتی نبوده بلکه به عنوان مغز متفکر و مشاور مدیران دستگاه‌ها و انعکاس دهنده دستاوردها و مجموعه اقدامات انجام گرفته است و نقش و تاثیر بسزایی را ایفا می‌کند.
با توجه به اینکه روابط عمومی نقش موثری در تصمیم گیری‌های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان دارد تقويت روابط صحيح ميان مديران و كاركنان، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در سازمان‌ها از كاركردهای مهم اين نهاد است و توجه ويژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی كه می‌تواند به صورت نظام‌مند، برنامه‌ريزی شده و سنجيده در جهت ايجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مديران با كاركنان اقدام كند، بسيار حائز اهميت است
روابط عمومی قلب مرکزی ارتباطات یک سازمان است و این مرکزیت کمک می‌کند تا سازمان به خوبی معرفی، تحلیل و برآورد شود و از درون این ارتباط، ساختار به آرامش برسد.
انتظار از روابط عمومی غلو و زیاده‌انگاری ظرفیت‌های مدیریتی نیست و اینکه روابط عمومی فقط از مدیر تعریف کند سم است
روابط عمومی پرکننده فاصله رجوع و مرجوع است، روابط عمومی باید بتواند فضای خالی چگونگی ارتباطات منطقی در سازمان و مجموعه را حل و فصل کند.