درس‌هایی از قرآن
درس‌هایی از قرآن
قرآن حقیقتی دارد که بالاتر از عقل بشریست اما بخاطر اینکه برای مردم قابل فهم و درک باشد در لباس الفاظ عربی در آمد، لذا نزول آن مغز و حقیقت یکباره و در ماه رمضان بوده اما آیات و دستورات به تدریج نازل گردید.»

 

بهزاد حقانی گلوگاهی:
با ورود در ضیافت الهی آیه ۱۸۵ سوره بقره را مرور می کنیم:
«« شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی اُنْزِلَ فیهِ الْقُرانُ …..یُریٖدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاٰ یُریدُبِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرواللهَ عَلیٰ ما هَدیٰکُمْ وَ لَعَلَْکُمْ تَشْکُرونَ »»

در این آیه ماه و تعداد روزهایی که باید روزه گرفته شوند معلوم می‌شود، ماه روزه، ماه رمضان است، همان ماهی که قرآن در آن نازل شد، قرآنی که بهترین راهنما برا ی مردم است و آنها را به سر منزل مقصود هدایت میکند ، اما آنهاییکه استعداد بیشتری دارند قرآن برای آنها بیِّنه است یعنی هم میتواند ایشان را هدایت کند هم قدرت تمیز حق و باطل را به آنها دهد.
به محض مشاهده هلال ماه باید روزه گرفت مگر اینکه مریض باشد یا که در سفر باشد در این صورت باید آنرا در وقت دیگر قضاء کند، اما اینکه چراچرا مسافرین و بیماران استثناء شده اند به این جهت است که خدا ستمگر و سختگیر نبوده و برای شما تکلیف آسان را خواسته نه تکلیف سخت، لذا در مواردی که روزه مشقت شدیدی داشته باشد وظیفه آسانتری را درنظر میگیرد. عبارت اینکه خدا برای شما آسانی را خواسته نه مشقت را ممکن است این معنی را هم بدهد که گرچه ظاهر روزه سخت است اما عاقبتش راحتی و آسایش مادی و معنوی برای انسان است، بهر حال باید یک ماه روزه گرفته شود لذا پس از سفر و یا بهبودی از بیماری به تعداد کسریِ از سی روز باید روزه قضایش گرفته شود.
دونکته مهم در این بخش، یکی: روزه برای بزرگ داشتن خداست بخاطر هدایتی که به بندگانش کرده است، دوم اینکه: شاید شکر گزار نعمات الهی باشید ، اگر دقت شود فرموده « شاید شکر گزار باشید » در حالی که در عبارت قبلی از کلمه شاید استفاده نشده بلکه فرموده، تا خدارا بزرگ بشمارید، این بخاطر آنست که همان ظاهر روزه بزرگ شماری خداست اما شکر روزه داری وقتی است که روح اخلاص و عبادت کامل بر روزه حاکم باشد، نکته مهم دیگر اینکه فرموده نزول قرآن در این ماه بوده در حالی که در آیه۱۰۶ سوره اسراء فرموده که در ۲۳ سال نازل شده، علت چیست؟ قرآن حقیقتی دارد که بالاتر از عقل بشریست اما بخاطر اینکه برای مردم قابل فهم و درک باشد در لباس الفاظ عربی در آمد، لذا نزول آن مغز و حقیقت یکباره و در ماه رمضان بوده اما آیات و دستورات به تدریج نازل گردید.»»
انشاالله به مهمانی خدا وارد شویم در حالی که خود را خالص و آماده کرده باشیم و بیشترین بهره را از سفر باریتعالی ببریم، در پناه قرآن باشیم .