حضور فعالانه بخش خصوصي در اداره امور 15 شهرك و ناحيه صنعتي مازندران
حضور فعالانه بخش خصوصي در اداره امور 15 شهرك و ناحيه صنعتي مازندران
تشكيل شركتهاي خدماتي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و دستورالعمل ابلاغي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، بمنظور مشاركت بخش خصوصي در اداره امور شهرکها و نواحي صنعتي انجام گرديده است.

تیرنگ نیوز: تشكيل شركتهاي خدماتي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و دستورالعمل ابلاغي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، بمنظور مشاركت بخش خصوصي در اداره امور شهرکها و نواحي صنعتي انجام گرديده است.

ياسر اميني اظهار داشت: با واگذاري اداره امور شهرکها به شرکتهای خدماتي، درواقع حفظ و نگهداري امور به شركت خدماتي واگذار می‌شود و اجراي پروژه‌های عمراني و خدمات زيربنايي و زيرساختي برعهده شركت شهرکهای صنعتي است.

مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: وفق قانون، نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي، شركت خدماتي در 15 شهرك و ناحيه صنعتي با مشاركت واحدهاي صنعتي مستقر در هر يك از آنان، تشكيل و واگذار گرديد.

اميني تصريح كرد: مطابق ماده 12 اساسنامه شركتهاي خدماتي، مجامع عمومي عادي در ششماه اول هر سال جهت رسيدگي به عملكرد هيئت مديره و صورتهاي مالي و در ششماه دوم همان سال نيز جهت بررسي و تصويب بودجه سال آتي و عنداللزوم، اصلاح بودجه سال جاري تشكيل مي گردند.

وي گفت: مجامع عمومي فوق العاده براي تصويب اساسنامه جديد شركتهاي خدماتي شهركهاي صنعتي بابلسر، سلمانشهر، امامزاده عبداله آمل، شهداي محمودآباد، بندپي شرقي، منصوركنده، بشل سوادكوه شمالي، پل سفيد (شورمست)، جويبار، شهيد مصطفي خميني ساري، ساري2، نكا، بهشهر و ناحيه صنعتي نارنج داربن تنكابن تشكيل و به تصويب رسيده است.

اميني بيان داشت: مجامع عمومي جهت تصويب بودجه سال 1402 شهركهاي صنعتي بابلسر، بهشهر، بندپي شرقي، منصوركنده، بشل سوادكوه شمالي و ساري2 تشكيل و بودجه سال 1401 هم اصلاح گرديد و براي ساير شهركهاي صنعتي، مطابق برنامه زمان بندي، در دست اقدام مي باشد.

  • منبع خبر : روابط عمومی