جاماندگانیم و حسرت به دلان دیدن عمود 1407
جاماندگانیم و حسرت به دلان دیدن عمود 1407

تیرنگ نیوز/محمد جویباری: اربعین سال 1441 هم رسید .. چه بسیار دیدگانی که شوق وصال حریم حضرت یار را در سرزمین کربلا اشک ریختند و چه انبوه دیدگانی که در حسرت دیدار عمود 1407 اشک ماتم ریختند.. و چه خوش سعادتند آنانی که در این روز، نمازشان با وضوی آب فرات است و تیمم تربتش… […]

تیرنگ نیوز/محمد جویباری: اربعین سال 1441 هم رسید .. چه بسیار دیدگانی که شوق وصال حریم حضرت یار را در سرزمین کربلا اشک ریختند و چه انبوه دیدگانی که در حسرت دیدار عمود 1407 اشک ماتم ریختند..

و چه خوش سعادتند آنانی که در این روز، نمازشان با وضوی آب فرات است و تیمم تربتش… آن چه در این روز بر ما واجب است طلب مغفرت است و خادمی تا به آخر عمر… بر خود پرده افکنیم از هرچه خطا و اشتباه بوده و بخواهیم از حضرت ارباب تا شفاعت مان کند نزد باری تعالی، تا به این سبب آمرزیده شویم ..

بر ما واجب است تا دیدگان مان را در این روز بازتر کنیم و تمیز دهیم حق را از باطل، تا روزگاری نشود که همچون سپاه یزیدیان در تنور مخفی شویم و به فریب وعده ی ری ، ایمان ببازیم.

ای حضرت ارباب بر تو دخیل بسته ایم در این اربعین تا سویی بر چشم است، عمود 1407 را ببنیم چه زائری سعادتمند باشیم در ره کربلا چه حسرت به دلانی که امیدشان محرم و است و صفر، تا غبار پلیدی و گناه از تن بیرون بیافکنند.. الهی آمین