این اِسبِه مِرغِنه سیو کِرکِ شِنه
این اِسبِه مِرغِنه سیو کِرکِ شِنه
کنایه از این دارد که به ظاهر نباید نگریست شاید یک محصول یا یک فرزند یا یک کالا با مالک اصلی یا سازنده اش کاملا متفاوت باشد اما در اصل از آن او باشد

تیرنگ، رقیه سعیدی‌نژاد:
کنایه از این دارد که به ظاهر نباید نگریست شاید یک محصول یا یک فرزند یا یک کالا با مالک اصلی یا سازنده اش کاملا متفاوت باشد اما در اصل از آن او باشد
فرهنگ مازندران به نوعی مشوق ایجاد روابط سالم انسانی است و در گویه ها و رفتارها رگه های پررنگی از مثبت اندیشی و راهنمایی و سخنان حکیمانه مشهود است این مردمان خصیصه روشنی از مهربانی و بخشندگ دارند و صداقت در گفتارشان دارند.
اسبه : سفید مرغنه: تخم مرغ سیو: سیاه کرک: مرغ شنه : متعلق است
یاسین، مَش اسدِاله و سلیمه خاتون وَچِه زا بیه که یَک روز شِه خال پِسِر همکِت بورده گَت مار و گَت پِیِر پَلی پایین مَحله . سِه روز بِموندِسِنِه که داستان جالبی پیش بیَمو.اَتا نِماشون مَلیحه هِمسایه کیجا بیَمو نال بِن وَنگ هِدا : مَشت عمو عا مَشت عمو سَلیمه خاتون عا سَلیمه خاتون اَد دَقه اِنِنی نال سَر؛ مَشت عَمو سلیمه خاتون بیَمونه نال سَر ملیحه شِه مِکنارِه دِرِس هاکِرده بَتِه وِنِه دَس اَتا قِرمِز شالگِردِن دَیه بَته مِن تِموم کیجاکون رِه بتِمه اینتا شالگِردِن شِمشِه بتِنه نا فقط بَموندِسه شِمه وَچه زائون . مَش رحمِت بَته شِمه وچه زائون شهرجا بیموئِنِه اینجِه . یاسین و ماهور دوو بَهیتِ بیَمونِه نال سَر بتنه : عهه خاله این شال مال ما هست توی ده گمش کرده بودیم . ملیحه دِهون باز بَموندِسه بته : اینتا شال سِرخِه رنگ کیجائون شِه یا ریکائونه . ماهور گفت :خانم، حرف اول اسم من روی شال دوخته شده . ملیحه بدیه بته : تِه نوم چهچیه ریکا؟ ماهور گفت: ماهور هستم . ملیحه اتا کمه لَس هِدا بته : مشت عمو قدیمیا گِتِنِه این اِسبِه مرغنه سیو کِرکِ شِه اینجه بیه مِن گِمون کِردِمه این رنگی شال کیجائون هَسّه نَئو که ریکاهم قرمز رنگ پوشِنه. بعد شال هِدا ماهورِ دَس. سلیمه خاله بته : ته دَس درد نکنه خِرزا الهی خوشبخت بوی.