امام زمان(عج) منجی عدالت گستر
امام زمان(عج) منجی عدالت گستر
پــس از شــهادت حضــرت امــام حســن عســکری (علیــه السّلــام) در ســال ۲۶۰ هجـری قمـری، حضـرت امـام زمـان (عجـل الله تعالـی فرجه و الشـریف) بـه امامت رسـیدند. نهـم ربیـع‌الاول، نـه تنهـا نخسـتین روز امامـت امـام عصر علیه السّلـام اســت، بلکــه آغــاز دوره‌ای حیاتــی و مهــم در تاریــخ اســلام بــه شــمار می‌آیــد چــرا کـه حجـت بـن الحسـن (عـج) در آخرالزمـان ظهـور می‌کنـد و بـه همـراه یارانـش حکومتــی جهانــی برپــا می‌ســازد و دنیــا را کــه پــر از ظلــم و ســتم شــده اســت، آکنــده از عــدل و داد می‌کنــد.

تیرنگ:
پس از شهادت حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) در سال ۲۶۰ هجری قمری، حضرت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه و الشریف) به امامت رسیدند. نهم ربیع‌الاول، نه تنها نخستین روز امامت امام عصر علیه السلام است، بلکه آغاز دوره‌ای حیاتی و مهم در تاریخ اسلام به شمار می‌آید چرا که حجت بن الحسن (عج) در آخرالزمان ظهور می‌کند و به همراه یارانش حکومتی جهانی برپا می‌سازد و دنیا را که پر از ظلم و ستم شده است، آکنده از عدل و داد می‌کند.
نهم ربیع‌الاول سالروز آغاز ولایت و امامت و زعامت، آخرین سحاب رحمت و دوازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت حجت ابن الحسن (عج) یگانه منجی عالم بشریت و احیاگر اسلام ناب محمدی و برپا کننده حکومت عدل الهی است.
جریان موعود و وعده الهی برای نجات بشر اختصاص به اسلام ندارد و در تمام دوران‌ها و زندگانی تمام پیامبران بوده است که نشان از حقیقت انتظار موعود نجات بخش بشر از دست مستکبران است که اوج آن در ظهور حضرت مهدی(عج) محقق می‌شود
مسلمانان جهان به ویژه شیعیان، مفهوم انتظار را به عنوان متعالی‌ترین وظیفه دنبال می‌کنند تا به خواست خداوند در روز موعود، نورآن حضرت بر پیروان راستینش متجلی و جهان ازچراغ حقیقت منورگردد.
امام زمان(عج) منجی عدالت گستری است که به امرحق تعالی سالها از نظرها پنهان و با ظهورش حق برجهان حاکم می‌شود وآگاهان برای ظهور آن حضرت لحظه شماری کرده و با بصیرت دینی و خودسازی زمینه آن را فراهم می آورند.
مسلمانان باور داریم انتظار به جامعه امید می‌دهد؛ امام عصر(عج) واسطه فیض بین خالق و مخلوق است و نور وجود وعلم و هدایت به واسطه آن حضرت به مخلوقات می‌رسد
در واقع انتظار حضرت مهدی(عج)، حیات آفرین، امیدساز، ایجاد نشاط و چشم‌انداز به آینده است.
قطعا باور به اینکه ما صاحب و امامی حاضر و ناظر داریم به امت اسلامی و انسان برای رسیدن به نور حقیقت امید می‌دهد
اکنون در ایران عزیز باور داریم که جامعه اسلامی ایران ما به برکت حضور مقام معظم رهبری در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) از نعمت چراغ هدایت رهبری فرزانه برخوردار است و بی شک تکیه به رهنمودهای ایشان می تواند رضایت خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را به دنبال داشته باشد.
امید است با پیروی از سیره ائمه معصوم و پیامبر گرامی اسلام و همچنین توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، همواره در تلاش برای قرار گرفتن در جمع یاران آن بزرگواران باشیم و در همه امور خداوند را ناظر بر اعمال و سخنان خود بدانیم.
.