همه دستگاه‌ها در بسترسازی رویداد ۲۰۲۲ پای کار باشند

۱۱آذر
همه دستگاه‌ها در بسترسازی رویداد ۲۰۲۲ پای کار باشند
درجلسه ساماندهی مبادی های ورودی شهر ساری مطرح شد:

همه دستگاه‌ها در بسترسازی رویداد ۲۰۲۲ پای کار باشند

فرماندار و شهردار ساری در جلسه ساماندهی مبادی ورودی شهر ساری در راستای رویداد بین‌المللی 2022، بر ضرورت زیباسازی و ساماندهی مبادی وردی های شهر ساری تأکید کردند