علمین معتاد

۰۱آبان
آمار معلمین معتاد چشمگیر است؟/ هیچ رمقی برای آموزش و پرورش نمانده!
یادداشت وارده خطاب به مدیرکل آموزش و پرورش مازندران؛

آمار معلمین معتاد چشمگیر است؟/ هیچ رمقی برای آموزش و پرورش نمانده!

آمار معلمین معتاد چشمگیر است، بده بستان های سیاسی در آموزش و پرورش مناطق دور دست بیداد می کند. بعضی از رفتارهای غیراخلاقی که متاسفانه از طرف رئیس آموزش و پرورش منطقه و مسئول حراست آن در نطفه خفه می شود و حتی والدین نگون بخت نمی توانند لب به شکایت باز کنند!