22 هزار و 879 مورد بازدید از مسیر خطوط لوله منطقه 9 عملیات انتقال گاز
22 هزار و 879 مورد بازدید از مسیر خطوط لوله منطقه 9 عملیات انتقال گاز
مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از 22 هزار و 879 مورد بازدید مسیر خط انتقال گاز جهت حفظ و حراست از حریم خطوط لوله انتقال گاز استان های شمالی در 9 ماهه سال جاری خبر داد.

تیرنگ نیوز: مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از 22 هزار و 879 مورد بازدید مسیر خط انتقال گاز جهت حفظ و حراست از حریم خطوط لوله انتقال گاز استان های شمالی در 9 ماهه سال جاری خبر داد.

محی الدین مفخمی، در تشریح این خبر اظهار کرد: بی شک خطوط لوله گاز کشور از ﺷﺮﯾﺎن های ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽ رود و حفظ و نگهداری از حریم این خطوط از اهمیت بالایی برخوردار است، وجود جنگل، کوه، رودخانه های خوشان در منطقه 9 و مجاورت استان های شمالی با دریا، مشکلات نگهداری و امر صیانت از حرایم خطوط لوله را بسیار دشوارتر کرده است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی اراضی و تراکم جمعیت در منطقه و عبور خطوط لوله از مجاورت اراضی کشاورزی و مسکونی، تجاوز به حریم خطوط لوله گاز را در این منطقه نسبت به مناطق دیگر چندین برابر کرده است، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 22 هزار و 879 مورد بازدید از مسیر خط انتقال گاز در منطقه 9 انجام شد و 67 اخطار به متجاوزین حریم ایمنی و 109 اخطار به متجاوزین حریم اختصاصی خطوط لوله در استان های شمالی داده شده است.

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از 83 مورد رفع تجاوز از حریم اختصاصی بدون درخواست از مراجع قضایی، توسط همکاران حراست در 9 ماهه  سال جاری در منطقه خبر داد و خاطرنشان کرد: یک هزار و 618  مورد بازدید و پاسخگویی به استعلام ها نیز در این بازه زمانی انجام شده است.

مفخمی ضمن قدردانی از واحدهای پشتیبانی منطقه با بیان اینکه خطوط لوله انتقال گاز بواسطه فشار بالای گاز طبیعی دارای حریم ایمنی هستند، یادآور شد: یکی از مهمترین وظایف منطقه، صیانت از حرایم اختصاصی و ایمنی خطوط لوله انتقال گاز بوده و همکاری و همراهی سایر سازمانها، ارگان ها و ادارات دولتی در راستای رعایت و حفظ حرایم ایمنی و اختصاصی خطوط لوله انتقال گاز  ضروری است.

  • منبع خبر : روابط عمومی