تیرنگ؛ روزنامه‌ای پرمحتوا و موفق
تیرنگ؛ روزنامه‌ای پرمحتوا و موفق
موفقیت آینده‌ای بود که مدیرمسئول دانا و هیات تحریریه توانمند روزنامه پرمحتوای تیرنگ در اولین روز انتشار از خود انتظار داشتند

موفقیت آینده‌ای بود که مدیرمسئول دانا و هیات تحریریه توانمند روزنامه پرمحتوای تیرنگ در اولین روز انتشار از خود انتظار داشتند و امروز پس از 9 سال تولید محتوای سودمند و تداوم در انتشار ، انتظارجامعه نیز چیزی جز سربلندی و موفقیت روز افزون این مجموعه نیست. همانگونه که این نشریه تاکنون با انتشار اخبار به موقع و موثق، حامی ورزش و ورزشکاران بود امید است زین پس نیز انتظارات ما برآورده شود.