تمدید مهلت جایگزین مرتعدار متوفی
تمدید مهلت جایگزین مرتعدار متوفی
دکتر اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: مهلت جایگزین مرتعدار متوفی تمدید شد.

تیرنگ نیوز: دکتر اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: مهلت جایگزین مرتعدار متوفی تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، عطایی اضافه کرد: احتراماً بدین وسیله به اطلاع می رساند که به استناد بند 48 فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرائی بهره برداری از مراتع کشور، چنان چه دارنده پروانه چرای دام فوت نماید، ظرف مدت دو سال از زمان فوت، همسر و فرزندان متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایر و یا به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند مکلفند صرفاً یک نفر از بین خود انتخاب تا پروانه به ایشان انتقال یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، تصریح کرد: در تبصره یک این بند آمده چنان چه همسر و فرزندان مرتع دار متوفی تا تاریخ ابلاغ این شیوه نامه، تاکنون نسبت به اجرای این بند اقدام ننموده اند، اداره کل منابع طبیعی استان مکلف است در صورت عدم احراز سایر شرایط ابطال مجوز مرتعدار متوفی ظرف مدت 2 سال پس از ابلاغ این شیوه نامه نسبت به اجرای قطعی این بند اقدام نماید.

اسحاق عطایی افزود: با توجه به حجم بالای مراجعات، برابر نامه شماره 140114535/1  مورخ 11/5/1401 سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مهلت اجرای بند 48 فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرائی بهره برداری از مراتع کشور، تا پایان مهلت فوق، بدون هیچ ارفاقی برابر فصل چهارم شیوه نامه مزبور اقدام خواهد شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی