اطلاعیه ممنوعیت دامداران فاقد پروانه چرا و دام های مازاد بر پروانه چرا به مراتع استان
 اطلاعیه ممنوعیت دامداران فاقد پروانه چرا و دام های مازاد بر پروانه چرا به مراتع استان
مدیرکل منابع طبیعی مازندران عنوان کرد:ورود دام به مرتع قبل از تاریخ مندرج در پروانه چرا ممنوع می باشد

تیرنگ نیوز: مدیرکل منابع طبیعی مازندران عنوان کرد:ورود دام به مرتع قبل از تاریخ مندرج در پروانه چرا ممنوع می باشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، دکتر اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: نظر به اهمیت پوشش گیاهی مراتع و نقش آن در حفظ آب و خاک و توسعه اجتماعی و به منظور جلوگیری از تخریب و نابودی این سرمایه ملی، ورود دام به مرتع قبل از تاریخ مندرج در پروانه چرا و یا پیش بینی شده در طرح مرتع داری و همچنین دام های غیرمجاز شامل، دامدارانی که از مزایای طرح خروج دام از جنگل و مرتع بهره مند گردیدند و یا دامداران فاقد پروانه چرا و دام های مازاد بر پروانه چرا به مراتع استان ممنوع می باشد و یا متخلفین طبق مقررات و قوانین و دستورالعمل ها برخورد خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، تصریح کرد: به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25/2/1346 و آیین نامه اجرایی قانونی اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و مصوب 9/2/1391 و شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع، اجاره دادن مرتع توسط صاحبان پروانه چرا و یا طرح مرتع داری خلاف قانون بوده و در صورت اقدام، پروانه چرا و یا حقوق بهره برداری در طرح مرتع داری این قبیل افراد باطل می گردد. بدیهی است این اطلاعیه به منزله ابلاغ کتبی به کلیه ذی نفعان تلقی می گردد. ضمناً در راستای حفظ و حراست مطلوب تر عرصه های ملی و مراتع توام با سرعت عمل، شماره تلفن رایگان امداد جنگل و مرتع به شماره 1504 به صورت شبانه روزی در خدمت عموم مردم می باشد.

  • منبع خبر : روابط عمومی